Биоетика: какво е и какво значение има

Концепцията за биоетика включва разглеждане на различни гледни точки относно моралните, научните и социалните дилеми

Хромозома

Изображение на Gerd Altmann от Pixabay

Какво е биоетика

Определенията не липсват за термина, но обобщение на всички тях би било: биоетика, от гръцки bios (живот) + ethos (етика), това е етиката на живота или практическата етика, тоест между, мулти и трансдисциплинарна област на изследване, която обхваща биологията, медицината, философията, правото, точните науки, политическите науки и околната среда. С фокус върху обсъждане на въпроси, районът се опитва да намери най-добрия начин за разрешаване на случаи и дилеми, възникнали с напредъка на биотехнологиите, генетиката и човешките ценности и правата на човека, като винаги оценява човешкото поведение и отчита цялото морално многообразие, което има и всички области на знанието, които по някакъв начин имат последици за ежедневието ни.

Примери за случаи, свързани с биоетика, са противоречията около аборти, трансплантация на органи, трансгеника, използване на животни и хора в експерименти, използване на стволови клетки, евтаназия, самоубийство, ин витро оплождане и др . други.

Вземането на решения на клинично ниво в района се осъществява чрез четири основни принципа: благодеяние и недобросъвестност (лекар), тоест „правене на добро“ и „непричиняване на вреда“; автономност (пациент), способността на всеки човек да взема собствени решения; и справедливост (общество), гарантиращи справедливо, справедливо и универсално разпределение на здравните услуги. И в този контекст упражняването на медицински сестри е изключително важно, тъй като трябва да бъде прикрепено към тази рамка на етично отражение, за да насочва своите практики, като ги анализира в биоетично измерение или възглед.

Общество и околна среда

Но биоетиката съществува не само в научната и болничната среда. Той присъства и в нашето ежедневие и в околната среда, във всички човешки взаимоотношения, по отношение на автономията на хората или дори в начина, по който консумираме и използваме природните ресурси, мястото, където изхвърляме отпадъците си и как ги изхвърляме.

В този аспект на околната среда биоетиката може да насърчи размисъл, който търси устойчив модел, който уважава и носи отговорност за всички живи същества. С това може да бъде важен съюзник за анализа на настоящия модел на развитие, за да се осигури устойчивост за настоящите и бъдещите поколения.

Също така е важно да се отбележи, че в момента в биоетичните дебати има нарастващо присъствие на екология и биологично разнообразие. Бразилия има голямо биоразнообразие и богато културно разнообразие. Поради проблеми, свързани със средствата за производство и неограниченото търсене на печалба, тя страда, когато става въпрос за правилното управление на природата в дадена екосистема. Друг момент, който е широко обсъждан, е използването и последиците от отглеждането на трансгенни продукти, заедно с въздействието, което те оказват върху околната среда и човешкото здраве.

Биоетиката може да се приложи и когато говорим за естетика. Рефлексията зад темата се отнася до настойчивото търсене на предполагаемото „физическо съвършенство“ (което е изградено социално), при което хората се подлагат на медицински процедури с големи рискове за здравето.

Това са проблеми и предизвикателства, пред които трябва да се изправят всички сфери на биоетиката, тъй като всеки напредък в биологията и здравните науки носи със себе си социални и психологически пречки. Изследванията върху човешки ембриони например се сблъскват с проблеми, защото това е чувствителна тема, която включва както морални концепции, така и научен и финансов интерес.

И това е ролята на биоетиката: опитвайки се да разреши подобни дилеми въз основа на техните принципи, знаейки, че има не само един отговор, който може да се счита за верен. Търсенето на района е за справедлив баланс между науката и уважението към живота, като се признаят ползите, които научният и биологичният напредък осигуряват, но същевременно се запазва бдителността за рисковете, които те представляват за обществото и околната среда.

Видеото обяснява малко повече по темата


Original text